Customer Service

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

โจ มาโลน ลอนดอน ออนไลน์ บูทีค ขอแจ้งให้คุณลูกค้าทุกท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งล่าช้าของสินค้าในช่วงวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2665
ทางโจมาโลนออนไลน์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าของท่าน อาจมีความล่าช้า ในช่วงวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2665 จึงขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2665 จะได้รับสินค้า ภายใน 3 วันทำการถัดไป
- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2665 จะเริ่มทำการจัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2665 เป็นต้นไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Jo Malone London Customer Service
ติดต่อ 02-4607100 ในเวลาทำการ เวลา 9.00 -18.00 น.
หรือ email: customerservice@jomalone.co.th
 

หากท่านเลือกวิธีชำระเงินแบบโอนเงินที่ธนาคารยอดเงินจะเข้า
ในวันทำการถัดไป
จึงขออภัยในความมาสะดวกและความล่าช้า
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
 

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเราผ่านอีเมล customerservice@jomalone.co.th
หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-4607100